NÄTVERK I INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS/IMMATERIALRÄTT


Ledare

 • Helena Wassén Öström, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

 • Maria Bruder, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

 • Stefan Widmark, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

 • Hans Eriksson, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

 

Innehåll

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och frågor på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren, som tillser att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

Immaterialrätten reglerar olika slags förfoganden (t.ex. utveckling, skydd, framställning och tillgängliggörande) av verk, uppfinningar, kännetecken, design (mönster) och vissa ytterligare intellektuella och/eller ekonomiskt betydelsefulla prestationer. Immaterialrätten är uppbyggd på en serie av lagar om ensamrätt. Härigenom begränsas möjligheten att obehörigen utnyttja de objekt som skyddas. Ensamrätten uppbärs av grundtanken att den som skapar något nytt måste få särskilda rättigheter och möjligheter att använda sin uppfinning, sitt verk m.m., under en viss tid. Detta skydd ger incitament till nya skapande insatser och gör det möjligt att individualisera produkter och tjänster​

 

Möte 1 – Tisdag den 09 mars 2021

EU:s nya upphovsrättsdirektiv

 • Direktivet (EU/2019/789) om gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
 • Direktivet (EU/ 2019/790) om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet)
 • Det svenska implementeringsarbetet
 • Specifika delfrågor av allmän relevans

Gästföreläsare: Thorbjörn Öström, Senior Legal Counsel på STIM

 

Möte 2 - Tisdag den 20 apr 2021

Överlappande immaterialrättigheter och korsvisa skydd

 • Ny EU-domstolspraxis och dess betydelse för valet av lämplig skyddsform
 • Risker och möjligheter som överlappande immaterialrättigheter och korsvisa skydd innebär för en framåtblickande IP-strategi

Föreläsare: Maria Bruder,  Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Stefan Widmark, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB samt Helena Wassén Öström, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

 

Möte 3 - Tisdag den 14 sept 2021

IP-strategi – behov, syfte och användningsområden

 • Vilka bolag har behov av en IP-strategi?
 • Vilka syften kan IP-strategier ha?
 • I vilka situationer har bolag behov av en IP-strategi? Vilka särskilda övervägande krävs t.ex. etablering och genomdrivande av skydd, förvärv och avyttring av rättigheter?

Föreläsare: Maria Bruder,  Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Stefan Widmark, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB samt Helena Wassén Öström, Advokat & Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

 

Möte 4 - Ons 13 okt 2021

Den marknadsföringsrättsliga processen – Patent- och marknadsdomstolarna, Konsumentombudsmannen och Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO)/Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON)

 • Hur arbetar Konsumentverket/Konsumentombudsmannen och vilka sanktionsmöjligheter har myndigheten? Vad bör du tänka på om KO initierar ett ärende?
 • Processen vid Patent- och marknadsdomstolen – vad bör du känna till om domstolens prövning av marknadsföringsrättsliga mål?
 • Näringslivets egenåtgärdssystem – Reklamombudsmannens arbete och prövning i Reklamombudsmannens opinionsnämnd. Skillnader/likheter med domstolsprocessen? Vilket genomslag får RO:s/RON:s beslut på marknaden?

Gästföreläsare: Elisabeth Trotzig, Stiftelsen Reklamombudsmannen

 

Syfte

Nätverket syftar till att stärka deltagarnas förmåga att hantera immateriella tillgångar, att öka kunskapen om det immaterialrättsliga skyddets innehåll och betydelse i kommersiella sammanhang och att öka insikten om immaterialrättsliga risker.

Nätverket är ett forum där vi tillsammans, på en både akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och utmaningar inom det immaterialrättsliga området. Deltagarna ges möjlighet att utväxla erfarenheter och kunskaper och att skapa kontakt med andra som berörs av immaterialrättsliga utmaningar.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Bolagsjurister, VD:ar, Marknadsdirektörer, Marknadschefer, Produktutvecklare och Advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsaklingen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

tisdag d. 9. mars 2021

Kl. 12:30 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 20. april 2021

Kl. 12:30 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 14. september 2021

Kl. 12:30 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 13. oktober 2021

Kl. 12:30 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network