NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION


Ledare

 

 • Jenny Grundén, Advokat och Delägare, Lindskog Malmström Advokatbyrå

 • Niklas Emthén, Advokat och Delägare, Lindskog Malmström Advokatbyrå

 • Anders Nilsson, Advokat och partner, Wistrand Advokatbyrå

 • Marek Keller, Advokat, Wistrand Advokatbyrå

 

Innehåll

Insolvensrätten fyller en viktig funktion i en fungerande marknadsekonomi. Företag med betalningsproblem, som inte har potential att vara lönsamma, ska avvecklas genom konkurs, medan sådana där det finns en bra affärsidé och en lönsam kärna ska rekonstrueras. Ackordscentralen, som ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen, är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Sedan 1857 har den återskapat värden i företag med ekonomiska problem.

Nätverket kommer att behandla både konkurser och företagsrekonstruktioner. Det pågår inom rättsområdet en rad initiativ som tar sikte på vissa förändringar inom rekonstruktionslagstiftningen. Det insolvensrättsliga lagstiftningsarbetet inom EU har ökat som en effekt av att insolvensrätten den senaste tiden blivit alltmer högaktuell på grund av den globalisering som sker på området. Antalet konkurser och rekonstruktioner stiger och frågor som rör gränsöverskridande insolvens har blivit allt viktigare. Entreprenörskapsutredningens betänkande som är lämnat till regeringen, tar upp flera angelägna frågor, bland annat ett utvecklat rekonstruktionsförfarande, som kan underlätta för fler livskraftiga företag att få en andra chans. En särskild utredare från bland annat Ackordscentralen ska ta ställning till hur direktivets regler om rekonstruktion ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och föreslå nödvändiga eller annars lämpliga författningsändringar och andra åtgärder.Uppdraget ska redovisas i början av 2021 senast.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom insolvensrätt och rekonstruktion, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 - Tisdag 10 november 2020

Huvudtema: Styrelseansvar och vinstutdelning

 • Frågor kring medansvar enligt ABL
 • Tidpunkt för upprättande av kontrollbalansräkning
 • Konsekvenser av att reglerna inte följs
 • Tidpunkten för fordrans uppkomst
 • Medansvaret efter beslut om försättande i konkurs
 • Eventuella nya rättsfall
 • Otillåten vinstutdelning

 

Möte 2 - Onsdag 17 februari 2021

Huvudtema: Pågående tvister i konkurs, återtagandeförbehåll och traditionsprinciper

 • Tvister under konkursen – konkursboet kontra konkursbolaget och vad som händer med eventuella tillkommande tillgångar
 • Frågeställningar angående återtagandeförbehåll
 • Traditionsprincipen
 • Specifika rekonstruktionsfrågor t.ex handpant vid rekonstruktion
 • Praktikfall rekonstruktioner

 

Möte 3 - Onsdag 14 april 2021

Huvudtema: Bokföringsbrott och återvinning

 • Bokföringsbrott och andra brott i näringsverksamhet i samband med konkurs
 • Effekterna av avskaffandet av revisorkravet i mindre bolag
 • Ny syn på granskningsrapporter
 • Återvinning, eventuellt nya rättsfall och relevanta och intressanta frågeställningar
 • Återvinning under rekonstruktion
 • Praktikfall konkurser

 

Möte 4 - Onsdag 2 juni 2021

Huvudtema: Fördjupning av rekonstruktionsfrågor och internationella frågor

 • Inofficiella rekonstruktioner
 • Internationella insolvensfrågor
 • EU-direktivet om vissa insolvensfrågor
 • Bevaknings-och anmärkningsförfarandet samt efterutdelning

 

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med insolvens- och rekonstruktionsfrågor.

Vi genomför fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Är du advokat betyder det att du samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en konkurs eller en företagsrekonstruktion.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

tisdag d. 10. november 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 17. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 14. april 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 2. juni 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network