NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION


Ledare

 • Hans Öden, Jurist och Knowledge Manager, Ackordscentralen

 • Enar Folkesson, Senior Adviser, Ackordscentralen

 • Mikael Kubu, Koncernchef, Ackordscentralen

 • Hans Renman, Partner och Advokat, Hamilton Advokatbyrå


Innehåll

Insolvensrätten fyller en viktig funktion i en fungerande marknadsekonomi. Företag med betalningsproblem, som inte har potential att vara lönsamma, ska avvecklas genom konkurs, medan sådana där det finns en bra affärsidé och en lönsam kärna ska rekonstrueras. Ackordscentralen, som ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen, är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Sedan 1857 har den återskapat värden i företag med ekonomiska problem.

Nätverket kommer att behandla både konkurser och företagsrekonstruktioner. Det pågår inom rättsområdet en rad initiativ som tar sikte på vissa förändringar inom rekonstruktionslagstiftningen. Entreprenörskapsutredningens betänkande är lämnat till regeringen som säger att utredningens förslag kommer vara ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Håller vi med regeringen?  Vidare är en expertgrupp tillsatt inom EU, vilken ser på möjligheterna att införa ett reglerat "pre-insolvency" förfarande mm. Vad betyder detta för Sverige?

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom insolvensrätt och rekonstruktion, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 -  Torsdag den 31 Augusti 2017

Huvudtema: Olika praktikfall avseende rekonstruktion

 • Praktikfall baserade på olika företags rekonstruktionserfarenheter
 • Kapitaltillskott och refinansiering
 • Inofficiella rekonstruktioner

 

Möte 2 - Onsdag den 10 januari 2018

Huvudtema: Konkursprocessen och ackordsförfarandet

 • Handläggande av konkurs - tidslinje
 • Pågående tvister under konkurs

 

Möte 3 - Torsdag den 15 mars 2018

Huvudtema: Bevaknings- och utdelningsförfarandet

 • Borgenärers och ägares ställning i formella insolvensförfaranden
 • Otillåten vinstutdelning, bokföringsbrott och andra brott
 • Personligt ansvar för aktieägare och styrelseledamöter
 • Kontrollbalansräkning
 • Insolvensberäkningar

 

Möte 4 -  Tisdag den 15 maj 2018

Huvudtema: Traditionsprincipen och tillbehörsreglerna

Föredragshållare är förutom nätverksledarna från Ackordscentralen också representanter från konkursförvaltande och rekonstruerande advokatbyråer och andra typer av konsulter.


Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med insolvens- och rekonstruktionsfrågor.

Vi genomför fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Är du advokat betyder det att du samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en konkurs eller en företagsrekonstruktion.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

Grand Hôtel Stockholm

SÖ Blasieholmshamnen 8,
103 27 Stockholm, Sverige

 

Dag 1

Torsdag den 31 Augusti 2017

Kl 13.00-17.30

 

Dag 2

Onsdag den 10 januari 2018

Kl 13.00-17.30

 

Dag 3

Torsdag den 15 mars 2018

Kl 13.00-17.30

 

Dag 4

Tisdag den 15 maj 2018

Kl 13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

20 950