NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION


Ledare

 

 • Enar Folkesson, Senior Advisor, Ackordscentralen

 • Mikael Kubu, Koncernchef, Ackordscentralen

 • Hans Renman, Partner och Advokat, Hamilton Advokatbyrå

 

Innehåll

Insolvensrätten fyller en viktig funktion i en fungerande marknadsekonomi. Företag med betalningsproblem, som inte har potential att vara lönsamma, ska avvecklas genom konkurs, medan sådana där det finns en bra affärsidé och en lönsam kärna ska rekonstrueras. Ackordscentralen, som ägs av den oberoende Stiftelsen Ackordscentralen, är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Sedan 1857 har den återskapat värden i företag med ekonomiska problem.

Nätverket kommer att behandla både konkurser och företagsrekonstruktioner. Det pågår inom rättsområdet en rad initiativ som tar sikte på vissa förändringar inom rekonstruktionslagstiftningen. Entreprenörskapsutredningens betänkande är lämnat till regeringen som säger att utredningens förslag kommer vara ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Håller vi med regeringen?  Vidare är en expertgrupp tillsatt inom EU, vilken ser på möjligheterna att införa ett reglerat "pre-insolvency" förfarande mm. Vad betyder detta för Sverige?

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom insolvensrätt och rekonstruktion, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 - Tisdag 3 september 2019

Huvudtema: Rekonstruktion strukturella aspekter 

 • Gränsdragningsproblem angående vem som är näringsidkare enligt lagen om företagsrekonstruktion.
 • Informella rekonstruktioner och underhandsackord.

 

Möte 2 - Tisdag 5 november 2019

Huvudtema: Säkerheter - rättsliga aspekter

 • Säkerhetsrätt i ambulerande tillgångar - fartyg, luftfartyg, järnvägsvagnar och lastbilar.
 • Säkerhetsrätt i fungibel egendom.

 

Möte 3 - Tisdag 4 feb 2020

Huvudtema: Ackord under konkurs

 • Tillbehörsregler fast och lös egendom- legotillverkning.
 • Konsignationslager.

 

Möte 4 - Tisdag 14 april 2020

Huvudtema: Förföljelserätt - Sakrättsliga aspekter på återvinningsanspråk

 • Förföljelserätt i hypoteksegendom.
 • Sakrättsliga aspekter på återvinningsanspråk
 • Ackord i juridiska personer med personligt betalningsansvar

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som diskuteras under säsongen:

 • Mellanmans kvittningsrätt i klientmedel då huvudmannen går i konkurs, t.ex. likviditators eller rekonstruktörs kvittningsrätt i klientmedel.
 • Utpressningsborgenärer – borgenärer som begär full betalning för gammal skuld i rekonstruktioner
 • Insolvensbegreppet – ett återbesök
 • Otillbörligt och ordinärt i återvinningssammanhang
 • Ramarna för konkursförvaltarens och rekonstruktörens skadeståndsansvar
 • Konförvaltarens behörighet och befogenhet enligt KonkL  
 • Ackord under konkurs (12. Kap KL)

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med insolvens- och rekonstruktionsfrågor.

Vi genomför fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Är du advokat betyder det att du samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en konkurs eller en företagsrekonstruktion.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

 

Strandvägen 7A

Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm

 

 

Dag 1

TIsdag 3 september 2019

13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag 5 november 2019

13.00-17.30

 

Dag 3

Tisdag den 4 februari 2020

13.00-17.30

 

Dag 4

Tisdag 14 april 2020

13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950