NÄTVERK I INFRASTRUKTUR & ANLÄGGNING


Ledare

 • Anders Eriksson, Partner på Advokatfirman Lindahl
 • Robert Jukic Karlsson, Partner på Advokatfirman Lindahl
 • Lina Stenson, Counsel på Advokatfirman Lindahl
 • Henrik Enell, Divisionschef NCC

 

Innehåll

Infrastruktur och anläggningsområdet omfattar entreprenader åt både offentliga och privata kunder och inkluderar vägar, järnvägar, broar, tunnlar, hamnar, flygplatser etc samt stora anläggningar åt industrin och offentliga beställare. Ofta är beställarna statliga verk, energibolag, kommuner, kommunala bolag, fastighetsbolag, byggbolag, industribolag samt privata och offentliga fastighetsägare. Infrastrukturprojekt varierar i storlek, typ, upphandlingsform och komplexitet vilket ställer höga krav på effektiva och anpassningsbara processer.

Syftet med nätverket är bland annat att alla som arbetar inom området Infrastruktur och Anläggning ska få möjlighet att diskutera sina frågeställningar med andra inom samma område. Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom entreprenadrätt och då särskilt avseende Infrastruktur och Anläggning. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer du som deltagare i nätverket att bidra. Som medlem kommer du med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som kan bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 – Torsdagen den 27 maj 2021

Huvudtema: MER Anläggning 20 och AMA Anläggning 20

Syftet med att använda sig av AMA och MER är att effektivisera och kvalitetssäkra bygg- och anläggningsarbetet genom att använda ett branschgemensamt klassifikationssystem. Det innebär således att kunskaper i AMA och MER är av avgörande betydelse för att rätt kvalitet och ekonomi ska uppnås i ett projekt.

 • Allmänt om AMA Anläggning och MER Anläggning
 • Nya AMA Anläggning 20/MER Anläggning 20 – viktiga nyheter
 • Relevant praxis; där framförallt förhållandet mellan MER och AB/ABT belyses

Huvudföredragshållare: Mats Werner som bl a har varit sakkunnig ordförande för den aktuella referensgruppen i AMA Anläggning 20.

 

Möte 2 – Torsdagen den 9 september 2021

Huvudtema: Störningar och projektförändringar

Frågor som diskuteras i nästan varje entreprenad är hur nya förutsättningar ska hanteras.  Det kan gälla vilka poster som är ersättningsgilla, hur förändrade förutsättningar ska hanteras vid mängdkontrakt, hur ett avgående ÄTA-arbete ska beräknas eller vad som ska ingå i hinderersättning respektive vilka kostnader som är ersättningsgilla vid rubbade förutsättningar.

 

Möte 3 – Onsdagen den 10 november 2021

Huvudtema: Arbetsmiljö

På arbetsplatsen jobbar oftast flera entreprenörer sida vid sida. Det betyder att man oftast behöver samordna sina arbeten så att risker minimeras eller inte uppstår. Intern regelefterlevnad, compliance och god arbetsmiljö har därför blivit allt viktigare i arbetet med en entreprenad.

 • Vem har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen och blir ansvaret annorlunda om arbetsplatsen är delad?
 • Hur kan arbetsmiljöansvaret delegeras och vad krävs för att ansvaret ska ha blivit delegerat?
 • Vad innebär det att vara BAS-P eller BAS-U och ta ansvar för en säker arbetsmiljö?
 • Arbetsmiljöbrott - relevant praxis

 

Möte 4 – Torsdagen den 27 januari 2022

Huvudtema: Partnering/samverkan

Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som bygger på tät samverkan mellan beställare och entreprenör i ett antal frågor som rör projektet. Partnering strävar mot ökad effektivitet och nytänkande genom samarbete snarare än genom priskonkurrens.

 • Vad innebär partnering?
 • När är partnering lämpligt som metod?
 • Hur ska avtalen utformas vid partnering och vilka ändringar bör genomföras i förhållande till AB/ABT respektive ABK?  
 • Vem har ansvaret för fel vid partnering?
 • Vilka ersättningsmodeller och incitament är lämpliga vid partnering?
 • Vilka risker och fallgropar finns det vid användandet av partnering?

 

Syfte

Nätverket är alltså ett forum där vi på en praktisk och akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar inom Infrastruktur och Anläggning med ändamål att utväxla erfarenheter och kunskaper på området.  Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per säsong om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning. Nätverkets innehåll ska vara praktiskt förankrad och ha ett kommersiellt fokus men också ge akademiska fördjupningar.

 

Målgrupp

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket. Nätverkets prioriterade målgrupper är bolagsjurister, projektchefer, projektledare, projektutvecklare samt andra som vill vara uppdaterade med det senaste inom Infrastruktur och Anläggning.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


1. Möte

torsdag d. 27. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

torsdag d. 9. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 10. november 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

torsdag d. 27. januari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network