NÄTVERK I INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGSLEVERANSER


Ledare

 • Per Mildner, Partner på Advokatfirman Lindahl

 

Innehåll

Större anläggningsleveranser avseende industriella anläggningar, olika typer av kraftverk och kraftöverföringssystem, nedan tillsammans benämnda ”Industriella Anläggningsleveranser”, är komplexa och innefattar många olika frågor och olika typer av riskexponeringar. Även om området avtalsmässigt har likheter med entreprenadrätten finns tillkommande frågor att hantera som ökar komplexiteten.

 

Jämfört med entreprenader föreligger betydande skillnader i hur Industriella Anläggningsleveranser avtalsmässigt bör regleras. En annan skillnad är att jurister verksamma inom entreprenadrätt huvudsakligen arbetar med en typ av avtal (AB/ABT) medan jurister verksamma inom området Industriella Anläggningsleveranser dels arbetar med en mängd olika typer av standardavtal, (ABA 99, FIDIC, NEC, NLM 10 etc.), dels ofta arbetar med avtal som beställaren själv tagit fram. En ytterligare skillnad är att det internationella inslaget – och de tillkommande juridiska frågor det väcker – är stort vid Industriella Anläggningsleveranser.

Syftet med nätverket är bl.a. att alla som arbetar inom området Industriella Anläggningsleveranser – och med de nationella och internationella avtal som nämnts ovan - ska få möjlighet att diskutera sina frågeställningar med andra inom samma område. Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom de avtal som används vid anläggningsleveranser av olika slag. Vi kommer att behandla aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå – professor Per Samuelsson, Lunds Universitet, kommer att medverka vid träffarna som akademisk ”co-driver” och kommentator. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer du som deltagare i nätverket att bidra. Som medlem kommer du med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som kan bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1 - Torsdag den 6 februari 2020

Tema 1: NL/NLM/Orgalime faror och fällor för köparen respektive säljarna.

Tema 2: Partnering – hur bör man reglera ett partneringsamarbete och vilka är de vanligaste problemen med partnering?

 

Möte 2 - Onsdag 23 september 2020

Huvudtema: Intellectual Property Rights samt  NL/NLM/Orgalime faror och fällor för köparen respektive säljarna.

 • Intellectual Property Rights, hur ska de regleras i avtal,
 • Hur ska ”Indemnifications” avseende Intellectual Property Rights skrivas från ett beställar- respektive leverantörsperspektiv?
 • Hur ska eller får den kunskap om produkten/anläggningen som leverantören oftast får regleras?
 • S k Cybersecurity klausuler

Gästföreläsare: Ia Modin, Advokat och Partner hos Westerberg & Partners Advokatbyrå

 

Möte 3 – Torsdag 3 december 2020

Joint venture med nätverket Kommersiell avtalsrätt

Huvudtema: Internationella frågor

 • Olika länders regler för ingående av avtal
 • Olika länders avtalstolkningsregler
 • Hur översätts svenska juridiska begrepp korrekt till engelska?
 • Om ett svenskt juridiskt begrepp korrekt översatts till engelska men sedan används i ett avtal som inte styrs av svensk eller engelsk rätt, vilka faror och fällor finns då?
 • Finns det legala definitioner på indirekta och direkta skador i olika länder och hur ser de då ut?
 • Effekter av att använda engelska/amerikanska begrepp i en svensk kontext. Exempel: uttrycket ”time is of the essence” har en särskild betydelse i amerikansk rätt. Vad händer om man har en sådan skrivning i ett avtal som styrs av svensk rätt?

 

Möte 4 - Måndag 15 februari 2021

Tema 1: Kopplingen mellan avtalsregleringen och försäkringar

Tema 2: Tests on Completion/Övertagandeprov – hur bör sådana prov avtalsmässigt regleras och hur bör bilagorna som beskriver kraven för godkännande utformas.

 

Föredragshållare: Advokat Per Mildner för några teman, Advokat Anders Eriksson partner Advokatfirman Lindahl och ordförande för Lindahls entreprenadsrättsgrupp för frågan om partnering, övriga föreläsare meddelas inom kort. Professor Per Samuelsson medverkar på mötena som akademisk ”co-driver” och kommentator.

 

 

Syfte

Syftet med nätverket Industriella Anläggningsleveranser är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med sådana leveranser samt nationella och internationella standardavtal som ABA 99, FIDIC, NEC, NLM 10 och Orgalime etc. Nätverkets innehåll ska vara praktiskt förankrad och ha ett kommersiellt fokus men kommer också ge akademiska fördjupningar.

Nätverket är alltså ett forum där vi på en praktisk och akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar inom Industriella Anläggningsleveranser och tillhörande avtal med ändamål att utväxla erfarenheter och kunskaper på området.  Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per säsong om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är bolagsjurister, försäljningsingenjörer, inköpare och projektledare i stora industriföretag. Dessutom vänder sig nätverket till advokater och jurister hos konsultbolag med inriktning på Industriella Anläggningsleveranser och de nationella och internationella avtal som därtill hör.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 6. februari 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 23. september 2020

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

torsdag d. 3. december 2020

Kl. 13:00 - 17:30

OBS: Posthuset 7A, Vasagatan 28, Stockholm


4. Möte

måndag d. 15. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network