NÄTVERK I INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGSLEVERANSER


Ledare

 • Per Mildner, Partner på Advokatfirman Lindahl

 

Innehåll

Större anläggningsleveranser avseende industriella anläggningar, olika typer av kraftverk och kraftöverföringssystem, nedan tillsammans benämnda ”Industriella Anläggningsleveranser”, är komplexa och innefattar många olika frågor och olika typer av riskexponeringar. Även om området avtalsmässigt har likheter med entreprenadrätten finns tillkommande frågor att hantera som ökar komplexiteten.

 

Jämfört med entreprenader föreligger betydande skillnader i hur Industriella Anläggningsleveranser avtalsmässigt bör regleras. En annan skillnad är att jurister verksamma inom entreprenadrätt huvudsakligen arbetar med en typ av avtal (AB/ABT) medan jurister verksamma inom området Industriella Anläggningsleveranser dels arbetar med en mängd olika typer av standardavtal, (ABA 99, FIDIC, NEC, NLM 10 etc.), dels ofta arbetar med avtal som beställaren själv tagit fram. En ytterligare skillnad är att det internationella inslaget – och de tillkommande juridiska frågor det väcker – är stort vid Industriella Anläggningsleveranser.

Syftet med nätverket är bl.a. att alla som arbetar inom området Industriella Anläggningsleveranser – och med de nationella och internationella avtal som nämnts ovan - ska få möjlighet att diskutera sina frågeställningar med andra inom samma område. Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom de avtal som används vid anläggningsleveranser av olika slag. Vi kommer att behandla aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå – professor Per Samuelsson, Lunds Universitet, kommer att medverka vid träffarna som akademisk ”co-driver” och kommentator. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer du som deltagare i nätverket att bidra. Som medlem kommer du med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som kan bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Möte 1: Tvister vid industriella anläggningsleveranser

 • Vilka frågor brukar det bli tvist om?
 • Hur ska man tänka i avtalen för att undvika tvister?
 • Metoder att försöka lösa tvister innan det blir skiljeförfarande eller domstolsprocess (hierarkisk eskalering av frågan, independent expert, Dispute Avoidance/Adjudication Board),
 • För- och nackdelar med domstolsprocesser och skiljeförfaranden
 • Särskilt om skiljeförfaranden och de olika skiljedomsinstituten

Föredragshållare: Per Mildner avseende de inledande frågorna samt därefter samt Therese Isaksson, Partner Westerberg & Partners

 

Möte 2: Förseningsfrågor

 • Hur brukar förseningsfrågor hanteras i avtal och hur bör de hanteras utifrån ett leverantörs- respektive beställarperspektiv?
 • Vad är ”concurrent delays” och hur ska det hanteras?
 • Hur ska ”float” i en tidplan hanteras i samband med förseningsfrågor?
 • Kan en leverantör få tidsförlängning för något som inte ”ligger på den kritiska linjen” och hur ska en rätt till tidsförlängning i övrigt beräknas


Möte 3: Internationella standardavtal

 FIDIC anser att man globalt är så pass ledande att villkoren är ”soft law”, d.v.s. likriktare för vad som är normala villkor. Andra internationella standardavtal får emellertid växande användning:

 • Hur är NEC uppbyggt och varför ökar användningen av NEC stadigt?
 • Faror och fällor med NEC
 • Vad är LOGIC och hur används de?
 • De norska NF och NKT-avtalen – särskilda lösningar för off-shoreindustrin men med principer och regleringar som fått genomslag även inom andra områden
 • Orgalime – ca hälften av Europas industriproduktion sägs komma från företag som indirekt är medlemmar i Orgalime men vilken användning har Orgalime-villkoren egentligen inom Europa?
 • Varför är USA förmodligen det land där användningen av standardavtal är minst utspridd?

Vid denna träff tittar vi även på de svenska SSG-villkoren och ser hur de skiljer sig från NL/NLM/ABA-villkoren

 

Möte 4: Att förhandla industriella anläggningsavtal

 • Förhandlingsspel baserat på ABA 99

Christian Hybbinette, Partner, och Fredrik Sandström, Senior Associate, från Advokatfirman Kahn Pedersen kommer att leda ett spännande förhandlingsspel.

 

 

Syfte

Syftet med nätverket Industriella Anläggningsleveranser är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med sådana leveranser samt nationella och internationella standardavtal som ABA 99, FIDIC, NEC, NLM 10 och Orgalime etc. Nätverkets innehåll ska vara praktiskt förankrad och ha ett kommersiellt fokus men kommer också ge akademiska fördjupningar.

Nätverket är alltså ett forum där vi på en praktisk och akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar inom Industriella Anläggningsleveranser och tillhörande avtal med ändamål att utväxla erfarenheter och kunskaper på området.  Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per säsong om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är bolagsjurister, försäljningsingenjörer, inköpare och projektledare i stora industriföretag. Dessutom vänder sig nätverket till advokater och jurister hos konsultbolag med inriktning på Industriella Anläggningsleveranser och de nationella och internationella avtal som därtill hör.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

onsdag d. 21. april 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

tisdag d. 31. augusti 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

tisdag d. 12. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

tisdag d. 7. december 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network