NÄTVERK I ARBETSRÄTT


Ledare

 

 • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
 • Kajsa Fällström Isaksson, Senior Legal Counsel, Nordea


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna personer inom arbetsrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på såväl praktisk som hög akademisk nivå.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i arbetsrätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Vi introducerar alltid samtliga nätverksmöten med en kort genomgång av de senaste rättsfallen, kommande lagstiftning och andra aktualiteter inom arbetsrätten för att hålla nätverksdeltagare uppdaterade på det senaste inom rättsområdet.  

 

Möte 1: Torsdag den 31 januari 2019
Huvudtema: Sjukdom & Rehab

Föreläsare: Representant från Sveriges Läkarförbund 

 

Möte 2: Torsdag den 4 april 2019 
Huvudtema: Anställdas lojalitetsplikt m.m.

Några punkter som kommer beröras under mötet:

 • Hur långtgående är lojalitetsplikt mot arbetsgivaren?
 • Hur förhåller sig lojalitetsplikten till anställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare eller yttra sig på t.ex. sociala medier?
 • Hur kan arbetsgivaren skydda sin verksamhet mot konkurrens från den anställde?
 • Vad krävs för att en konkurrensklausul ska vara giltig?

Föreläsare: Advokat Petter Wenehult från Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 3: Torsdag den 29 augusti 2019
Huvudtema: Oegentligheter

Några punkter som kommer beröras under mötet:

 • Hur ska en arbetsgivare hantera misstankar om oegentligheter – vad gäller juridiskt?
 • Hur bör utredningar av sådana art se ut?
 • Vad innebär de nya ändringarna i lagen om företagshemligheter?

Föreläsare: Advokat Robert Lakatos

 

Möte 4: Torsdag den 21 november 2019
Huvudtema: Fackliga förtroendemän

Några punkter som kommer beröras under mötet:

 • Förutsättning för facklig tid
 • Vilken rätt till ledighet fackliga förtroendemän har
 • Vilken rätt till betald ledighet för fackligt uppdrag som finns
 • Vad som gäller beträffande förbudet att hindra facklig förtroendemans arbete
 • Hur löneskydd och uppsägningsskydd för facklig förtroendeman fungerar i praktiken
 • I vilka frågor kan facket ha tolkningsföreträde och vad händer om endera part inte följer FML

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Svåra uppsägningar
 • Diskrimineringsfrågor
 • #Metoo och utredningar om trakasserier
 • Bakgrundskontroller & Etiska dilemman
 • Bristande prestationer – hur hanterar man en anställd som inte presterar?
 • Nordisk arbetsrätt
 • Internationella ”assignments”
 • Avtalsrörelse – hur funkar en sådan?
 • Compensation & Benefits
 • Övergång av verksamhet
 • Företagshemligheter och forensics

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller arbetsrätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med arbetsrätt.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, arbetsrättsjurister, inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund myndigheter, HR-chefer och andra med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Dag 1

Torsdag den 31 januari 2019

12.00-17.00


Dag 2

Torsdag den 4 april 2019
12.00 -17.00


Dag 3

Torsdag den 29 augusti 2019
12.00 -17.00


Dag 4

Torsdag den 21 november 2019
12.00 -17.00

 

PRIS EX MOMS

20 950