NÄTVERK I ARBETSRÄTT - JUR


Ledare

 

  • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
  • Kajsa Fällström Isaksson, Senior Legal Counsel, Nordea


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen leds du av dig några av landets duktigaste och mest erfarna personer inom arbetsrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på praktisk nivå och dyker dessutom ner djupare i juridiken när det är relevant.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i arbetsrätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Vi introducerar alltid samtliga nätverksmöten med en kort genomgång av de senaste rättsfallen, kommande lagstiftning och andra aktualiteter inom arbetsrätten för att hålla nätverksdeltagare uppdaterade på det senaste inom rättsområdet.  

 

 

Möte 1: Onsdag den 29 januari 2020
Huvudtema: Övergång av verksamhet 

Föreläsare: Anders Nordström, advokat på Mannheimer Swartling/Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

På seminariet går föreläsaren igenom de många rättsfall från EU-domstolen och Arbetsdomstolen som utgör grunden för hur EU:s överlåtelsedirektiv ska tolkas och hur direktivet implementerats i svensk lagstiftning. Vidare går föreläsaren igenom hur övergång av verksamhet ska gå till i praktiken och vilka problemställningar som kan komma upp.

 

Möte 2: Tisdag den 31 mars 2020
Huvudtema: Utmanande personalärenden – juridik och praktik

Föreläsare: Kajsa Fällström Isaksson, Arbetsrättsjurist på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

På seminariet går vi inledningsvis igenom de grundläggande reglerna kring hur man juridiskt ska hantera svåra personalärenden; vilka är de olika ”personliga skälen” och hur ska de hanteras med t.ex. tillrättavisningar, varningar, handlingsplaner m.m. Vilka är utmaningarna? Hur ska de hanteras i praktiken? Vi diskuterar sedan gemensamt olika case och deltagarna ges möjlighet att dela med sig av utmaningar och erfarenheter.

 

Möte 3: Torsdag den 4 juni 2020
Huvudtema: Företagshemligheter och forensics 

Föreläsare: Henrik Bengtsson, advokat och partner på Delphi

På seminariet berörs bland annat följande:

• Vilken information skyddas som företagshemligheter?

• Hur kan ett företag agera vid angrepp på företagshemligheter?

• Sanktioner och skadestånd

• Förebyggande säkerhetsåtgärder

• Utformning av anställnings-, uppdrags- och sekretessavtal

• Ny lagstiftning till följd av EU-direktiv

 

Möte 4:  Torsdag den 3 september 2020 
Huvudtema: Ämnet fastställes i samråd med nätverksdeltagare

Föreläsare: Kajsa Fällström Isaksson, Arbetsrättsjurist på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller arbetsrätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med arbetsrätt.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, högt uppsatta arbetsrättsjurister och Legal Counsel inom bolag, arbetsrättsorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

Lektioner

20

 

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM 

SÖ Blasieholmshamnen 8,103 27 Stockholm

 

 

Dag 1 

Onsdag den 29 januari 2020
13.00-17.30

 

Dag 2 

Tisdag den 31 mars 2020
13.00-17.30

 

Dag 3 

Torsdag den 4 juni 2020
13.00-17.30

 

Dag 4 

Torsdag den 3 september 2020 
13.00-17.30

 

 

PRIS EX MOMS

20 950