NÄTVERK I ARBETSRÄTT - HR


Ledare

 

  • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
  • Kajsa Fällström Isaksson, Senior Legal Counsel, Nordea


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen leds du av dig några av landets duktigaste och mest erfarna personer inom arbetsrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på praktisk nivå och dyker dessutom ner djupare i juridiken när det är relevant.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i arbetsrätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Vi introducerar alltid samtliga nätverksmöten med en kort genomgång av de senaste rättsfallen, kommande lagstiftning och andra aktualiteter inom arbetsrätten för att hålla nätverksdeltagare uppdaterade på det senaste inom rättsområdet.  

 

Avslutande möte under innevarande säsong: Torsdag den 21 november 2019 med huvudtema, Fackliga förtroendemän

  • Förutsättning för facklig tid
  • Vilken rätt till ledighet fackliga förtroendemän har
  • Vilken rätt till betald ledighet för fackligt uppdrag som finns
  • Vad som gäller beträffande förbudet att hindra facklig förtroendemans arbete
  • Hur löneskydd och uppsägningsskydd för facklig förtroendeman fungerar i praktiken
  • I vilka frågor kan facket ha tolkningsföreträde och vad händer om endera part inte följer FML
  • Huvudtema: Metoder Resultatvärdering

 

Möte 1: Onsdag den 29 januari 2020
Huvudtema: Övergång av verksamhet 

 

Möte 2: Tisdag den 31 mars 2020
Huvudtema: Utmanande personalärenden – juridik och praktik

 

Möte 3: Torsdag den 4 juni 2020
Huvudtema: Företagshemligheter och forensics 

 

Möte 4:  Torsdag den 3 september 2020 
Huvudtema: Framtidens arbetsrätt – vad innebär de förändringar vi nu ser?

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller arbetsrätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med arbetsrätt.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till HR Business partners och andra med ansvar för områden som berör arbetsrätt, nytillträdda Legal Counsels och associates på advokatbyråer.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Avslutande möte under innevarande säsong: Torsdag den 21 november 2019

 

Dag 1 

Onsdag den 29 januari 2020
13.00-17.30

 

Dag 2 

Tisdag den 31 mars 2020
13.00-17.30

 

Dag 3 

Torsdag den 4 juni 2020
13.00-17.30

 

Dag 4 

Torsdag den 3 september 2020 
13.00-17.30

 

 

PRIS EX MOMS

20 950