NÄTVERK I SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT


Ledare

 

  • Jörgen Eklund, Partner på Wistrand Advokatbyrå

 

Innehåll

Försäkringsrätt är ett i allra högsta grad dynamiskt rättsområde. Samhällsutvecklingen gör att försäkringsbranschen, både den privata och den offentliga, är i ständig förändring. Den nationella regleringen av försäkring är omfattande och komplex. På EU-nivå pågår ett arbete med att skapa en gemensam försäkringsmarknad, vilket innebär att EU-regleringen är generös. I likhet med bankverksamhet finns ett starkt intresse av att försäkringsmarknaden är stabil, vilket betyder att också den försäkringsrörelserättsliga regleringen är omfattande och komplex. Detta sammantaget, dvs. rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, innebär att alla de ovan nämnda rättsområdena är ständigt aktuella för ny forskning.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom skadestånds- och försäkringsrätt, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

 

Möte 1 - Måndag den 10 juni 2019

Huvudtema: Skadeståndsberäkningar

  • Definition
  • Allmänna principer för beräkning av kontraktuellt skadestånd
  • Konkreta frågeställningar inom skadeståndsberäkning – vid obestånd, diskontering av skadestånd, samt beräkning och beviskrav för framtida utebliven vinst
  • Ny praxis
  • Relevanta rättsfall

Föreläsare: Jörgen Eklund, Partner, Wistrand Advokatbyrå

Extern föreläsare: Andreas Rönnheden, Partner, Wistrand Advokatbyrå

 

Möte 2 - Tisdag den 8 oktober 2019

Huvudtema: Tolkning av försäkringsvillkor

Föreläsare: Marcus Radetzki, Professor i civilrätt, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt

 

Möte 3 - Tisdag den 3 december 2019

Huvudtema: Produktansvar vid avtalsförhållanden

Föreläsare: Harald Ullman, adjungerad professor i affärsrätt, särskilt försäkringsrätt, vid Affärsjuridiska Programmet, Linköpings universitet.

 

Möte 4 - Måndag den 23 mars 2020

Huvudtema: Professionsansvaret

  • Försäkringsmäklarens roll
  • Konsultansvar

Föreläsare: Harald Ullman, adjungerad professor i affärsrätt, särskilt försäkringsrätt, vid Affärsjuridiska Programmet, Linköpings universitet.

 

Syfte

Syftet med det föreslagna nätverket i skadestånds- och försäkringsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med svenska och internationella skadeståndsfrågor och försäkringsfrågor. Verksamheten ska vara praktisk, fördjupad samt ha ett kommersiellt fokus.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar inom skadestånds- och försäkringsrätten med ändamål att utväxla erfarenheter och kunskaper på området och därmed skapa kontakt mellan aktörer som regelbundet berörs av skadestånd och försäkringsrättsliga utmaningar. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, risk- och skaderegleringskonsulter, fastighetsbolag, fastighetsförvaltningsbolag, byggbolag, samt tekniska och juridiska konsultbolag inom dessa branscher.

Nätverkets främsta målgrupper inom yrkeskategorier är Bolagsjurister, Advokater, Controllers, Inköpare, Risk Managers, Skadereglerare, Underwriters, Försäkringsförmedlare och Fastighetsförvaltare.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

 

 

Lektioner

20

 

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7, 114 56 Stockholm

 

Dag 1

Måndag den 10 juni 2019

12.00 - 17.00

 

Dag 2

Tisdag den 8 oktober 2019

12.00 - 17.00

 

Dag 3

Tisdag den 3 december 2019

12.00 - 17.00

 

Dag 4

Måndag den 23 mars 2020

12.00 - 17.00

 

PRIS EX MOMS

20 950