NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT


Ledare

 • Matti Scheffer, Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

 • Jonas Lenhammar, Associate, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

 

Innehåll

Fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknadens efterfrågan.

Hyreslagens regelverk är komplext och innehåller både tvingande och dispositiva regler. Regelverket bygger på bestämmelser som i många fall är ålderstigna och tillkomna i en tid när förutsättningarna såg helt annorlunda ut än vad de gör idag.

För att lyckas i förvaltningen och utvecklingen av kommersiella fastigheter är det viktigt att kunna kombinera kommersiellt tänkande med kunskap om gällande rätt. Vid nätverksträffarna kommer vi att fokusera på de juridiska frågor som dyker upp i vanligen återkommande praktiska situationer och hur dessa bäst hanteras för att uppnå bästa kommersiella resultat. Vid nätverksträffarna kommer du att få djup och initierad kunskap om hyresrättsliga frågor från erfarna experter inom hyres- och fastighetsrätt. Vid nätverksträffarna kommer vi även att lägga fokus på nya rättsfall och senaste utvecklingen inom hyresrätten.

 

Möte 1 - Torsdagen den 29 november 2018

Huvudtema: Förvaltning av hyresavtal.

 • Fördjupning rörande best practice avseende hanteringen av befintliga hyresavtal, både vid köp, förvaltning och försäljning av fastighet, och vad som är viktigt att tänka på.

 

Möte 2 - Torsdag den 7 februari 2019

Hududtema: Provisorisk avhysning m.m.

 • Problemscenarion - Problem som kan uppkomma i ett hyresförhållande och hur dessa problem normalt hanteras.
 • Rättegångsbalken (RB) 15 kap. 3 §
 • HD-praxis
 • Provisorisk avhysning
 • Andra knep

Alla moment inkluderar diskussionsfrågor

 

Möte 3 - Torsdag den 9 maj 2019

Huvudtema: Indirekta besittningsskyddet – beräkning av skadestånd

 • Fördjupning med exempel på beräkningar och aktuell praxis, bl.a. Stadshusmålet (Svea hovrätts dom i mål T 1621-14).
 • Diskussionen kommer bl.a. avse beräkningen av ersättning när hyresvärdens verksamhet bidrar till att hyresgästens rörelse är vinstdrivande respektive när hyresavtalet har inslag av andra avtal, s.k. blandade avtal.
 • Diskussionen kommer även att avse brister med det nuvarande systemet för beräkning av ersättning.

 

Möte 4 - Torsdag den 5 september 2019

Huvudtema: Uppsägning på ändrade villkor – vad är möjligt?

 • Fördjupning rörande uppsägning av hyresavtal på ändrade villkor, vad är möjligt och vad bör man undvika. Exempel från aktuell praxis, bl.a. Rodamco (Svea hovrätts dom i mål T 6041-15) och Hilton (T 12061-14).

 

Exempel på aktuella ämnen som alltså kommer att diskuteras i nätverket:

 • Besittningsskydd och skadestånd i hyresförhållanden
 • Ersättning vid obefogad uppsägning
 • Besittningsskyddet vid kombinerade avtal.
 • Evakuering och ersättningsavtal
 • Överlåtelser av kommersiella avtal
 • Avståenden från besiktningsskydd
 • Hantering/ansvar vid försäkringsärenden
 • Skadestånd vid uppsägning av hyresavtal
 • Marknadshyra och mervärdesskatt på hyra
 • Indirekt besittningsskydd, fördjupning.
 • Medlingsförfarandet och tvister i domstol
 • Hyresavtal för nyproducerade lokaler
 • Nyheter inom hyresrätten

 

Föredragshållare under säsongen är förutom nätverksledaren Advokat Matti Scheffer och Professor Jori Munukka också sakkunniga representanter från Stockholms stadsbyggnadskontor, revisionsbyråer samt förvaltningsmyndigheter. 

               


Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som medutgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar nykunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med kommersiell hyresrätt.

Med utgångspunkt från ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, får nätverksmedlemmarna fördjupade kunskaper inom hyresrätten och närliggande rättsområden när juridiska risker och möjligheter i olika återkommande situationer belyses och diskuteras.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM 

SÖ Blasieholmshamnen 8,103 27 Stockholm

 

Dag 1

Torsdagen den 29 november 2018

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

Dag 2

Torsdag den 7 februari 2019

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

Dag 3

Torsdag den 9 maj 2019

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

Dag 4

Torsdag den 5 september 2019

Kl. 13:00 - Kl. 17:30

 

PRIS EX MOMS

20 950