NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT


Ledare

  • Matti Scheffer, Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

 

Innehåll

Fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknadens efterfrågan.

Hyreslagens regelverk är komplext och innehåller både tvingande och dispositiva regler. Regelverket bygger på bestämmelser som i många fall är ålderstigna och tillkomna i en tid när förutsättningarna såg helt annorlunda ut än vad de gör idag.

För att lyckas i förvaltningen och utvecklingen av kommersiella fastigheter är det viktigt att kunna kombinera kommersiellt tänkande med kunskap om gällande rätt. Vid nätverksträffarna kommer vi att fokusera på de juridiska frågor som dyker upp i vanligen återkommande praktiska situationer och hur dessa bäst hanteras för att uppnå bästa kommersiella resultat. Vid nätverksträffarna kommer du att få djup och initierad kunskap om hyresrättsliga frågor från erfarna experter inom hyres- och fastighetsrätt. Vid nätverksträffarna kommer vi även att lägga fokus på nya rättsfall och senaste utvecklingen inom hyresrätten.

 

Avslutande möte för innevarande säsong:

Möte 4 - Tisdag den 29 september 2020

Huvudtema: Detaljplaner, tomträttsavtal och andra nyttjanderättsavtal - Hur påverkar de hyresavtalet?

  • Genomgång av vad man behöver tänka på när det gäller detaljplaner vid ingående av hyresavtal.
  • Vilka begränsningar kan ett tomträttsavtal medföra för hyresavtalet?
  • Diskussion kring arrende- och andra nyttjanderättsavtals samspel med hyresavtalet.
  • Genomgång av aktuella hyresrättsliga avgöranden från hovrätterna och högsta domstolen.

Föreläsare: Advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

Möte 1 - Tisdagen den 10 november 2020

Huvudtema:  Hyresavtal vid insolvens och konkurs

Gästföreläsare: Advokat David Rutegård, Advokatfirman Carler AB. Expert på obeståndsrätt och ofta utsedd till konkursförvaltare och rekonstruktör och advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

Möte 2 - Torsdag den 11 februari 2021

Huvudtema: Uppsägning av hyresavtal i förtid, till avtalstidens slut eller för villkorsändring m.m​

Föreläsare: F.d. hyresrådet tillika tidigare chefen för hyresnämnden i Stockholm Kristian Eriksson och advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

Möte 3 - Tisdag den 27 april 2021

Huvudtema: ​Lokalens skick, underhåll och påföljder vid brist i hyresrätten:

Föreläsare: Advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

Möte 4 - Torsdag den 02 sept 2021

Huvudtema: Hyresavtal vid ombyggnad av fastighet

Föreläsare: Advokat Marcus Munk och advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

 

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med kommersiell hyresrätt.

Med utgångspunkt från ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, får nätverksmedlemmarna fördjupade kunskaper inom hyresrätten och närliggande rättsområden när juridiska risker och möjligheter i olika återkommande situationer belyses och diskuteras.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM 

SÖ Blasieholmshamnen 8,103 27 Stockholm

 

Avslutande möte för innevarande säsong:

Dag 4

Tisdag den 29 september 2020

13:00 - 17:30

 

Dag 1

Tisdag den 10 november 2020

13:00 - 17:30

 

Dag 2

Torsdag den 11 februari 2021

13:00 - 17:30

 

Dag 3

Tisdag den 27 april 2021

13:00 - 17:30

 

Dag 4

Torsdag den 02 september 2021

13:00 - 17:30

 

PRIS EX MOMS

22 950

Network