NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT


Ledare

 • Matti Scheffer, Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

 

Innehåll

Fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknadens efterfrågan.

Hyreslagens regelverk är komplext och innehåller både tvingande och dispositiva regler. Regelverket bygger på bestämmelser som i många fall är ålderstigna och tillkomna i en tid när förutsättningarna såg helt annorlunda ut än vad de gör idag.

För att lyckas i förvaltningen och utvecklingen av kommersiella fastigheter är det viktigt att kunna kombinera kommersiellt tänkande med kunskap om gällande rätt. Vid nätverksträffarna kommer vi att fokusera på de juridiska frågor som dyker upp i vanligen återkommande praktiska situationer och hur dessa bäst hanteras för att uppnå bästa kommersiella resultat. Vid nätverksträffarna kommer du att få djup och initierad kunskap om hyresrättsliga frågor från erfarna experter inom hyres- och fastighetsrätt. Vid nätverksträffarna kommer vi även att lägga fokus på nya rättsfall och senaste utvecklingen inom hyresrätten.

 

 

Möte 1 - Måndagen den 18 november 2019

Huvudtema: Co-working - hyresavtal eller inte?

 

 • Vad gäller när en hyresvärd hyr ut till ett bolag som i sin tur hyr ut en bestämd eller obestämd yta till sina ”medlemmar” på kortare eller längre tid? En del hyresvärdar tillhandahåller även rätten att utnyttja kontor på fler platser i samma stad eller i fler städer än en, på timbasis, med ett passerkort. Vilka problem kan det medföra? Är alltid hyreslagens regler tillämpliga? Mötet innehåller även en genomgång av avstående från besittningsskydd, vilket kan vara en lösning för att ta höjd för vissa risker med co-working.

 

Föreläsare: Advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

Föreläsare: Giorgio Leopardi, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

 

 

Möte 2 - Torsdag den 23 januari 2020

Huvudtema: Marknadshyra

 

 • Vad är marknadshyra och hur fastställer man vad marknadshyran är?
 • Under vilka förutsättningar kan hyresnämnden avge yttrande om marknadshyran och vilka rättsverkningar får ett sådant yttrande?
 • Kan en hyresvärd (efter uppsägning för villkorsändring) ändra begärd hyra under medlingen i hyresnämnden, och i så fall hur sent?
 • Vem har bevisbördan för om begärd hyra är skälig?
 • Vi går igenom processen i hyresnämnden och exempel på hur det går till när hyresnämnden lämnar ett yttrande över marknadshyran.
 • Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att hyresvärden ska ha rätt att debitera moms på hyran?
 • I vilka situationer kan rätten att debitera moms upphöra?
 • Vad bör man beakta när man hyr ut momsfritt?
 • Skadestånd vid för hög hyra

 

Föreläsare: F.d. hyresrådet tillika tidigare chefen för hyresnämnden i Stockholm Kristian Eriksson, Emil Virhammar från Svalner Skatt & Transaktion samt advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

 

Möte 3 - Måndag den 08 juni 2020

Huvudtema: Hyresavtal för nyproducerade lokaler

 

 • Genomgång av vilka särskilda krav som ställs på hyresavtal vid nyproduktion, bl.a. när det gäller definitionen av hyresobjektet och dess skick, tillträdesdag och hyrestid, samt särskilda bestämmelser i övrigt.

 

Föreläsare: Advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

 

 

Möte 4 - Tisdag den 29 september 2020

Huvudtema: Detaljplaner, tomträttsavtal och andra nyttjanderättsavtal - Hur påverkar de hyresavtalet?

 

 • Genomgång av vad man behöver tänka på när det gäller detaljplaner vid ingående av hyresavtal.
 • Vilka begränsningar kan ett tomträttsavtal medföra för hyresavtalet?
 • Diskussion kring arrende- och andra nyttjanderättsavtals samspel med hyresavtalet.
 • Genomgång av aktuella hyresrättsliga avgöranden från hovrätterna och högsta domstolen.

 

Föreläsare: Advokat Matti Scheffer, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrå

               

Syfte

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum som med utgångspunkt i både praktisk och teoretisk orientering diskuterar aktuella problemställningar, utbyter erfarenheter, utvecklar ny kunskap och skapar kontakter mellan personer som i deras dagliga värv indirekt och direkt sysselsätter sig med kommersiell hyresrätt.

Med utgångspunkt från ett praktiskt och kommersiellt perspektiv, får nätverksmedlemmarna fördjupade kunskaper inom hyresrätten och närliggande rättsområden när juridiska risker och möjligheter i olika återkommande situationer belyses och diskuteras.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM 

SÖ Blasieholmshamnen 8,103 27 Stockholm

 

Dag 1

Måndag den 18 november 2019

13:00 - 17:30

 

Dag 2

Torsdag den 23 januari 2020

13:00 - 17:30

 

Dag 3

Måndag den 08 juni 2020

13:00 - 17:30

 

Dag 4

Tisdag den 29 september 2020

13:00 - 17:30

 

PRIS EX MOMS

22 950