Förvaltningsprocessen


– Från anhängiggörande till överklagande


Innehåll

Processen i förvaltningsdomstolarna är central i den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen, med tonvikt på frågor om överklagbarhet, domstolsprövning, kontradiktion, domstolens utredningsansvar, förvaltningsdomens rättskraft och möjligheten att överklaga förvaltningsdomar.

Förvaltningsprocessen är också ett av de områden som påverkas väsentligt av EU-rättens genomslag i olika hänseenden, vad gäller rätten till domstolsprövning och därmed också kraven på hur överprövande organ ska vara utformade. EU-rätten ställer också omfattande krav på medlemsstaterna vad gäller förvaltningsprocessens utformning, vilket bl.a. följer av Art. 47 EU-stadgan. I dag gäller att rätten till domstolsprövning ges direkt effekt i förhållande till enskilda, vilket gör att begränsningar av rätten till överklagande i intern svensk rätt inte tillämpas avseende EU-rättsliga anspråk. Även rätten till försvar påverkar förvaltningsprocessen, liksom kravet på kontradiktoriskt förfarande.

Förvaltningsprocessen omfattar förutom rena förvaltningsbesvär även kommunalbesvär och rättsprövning (av regeringsbeslut). 
 

Nyttan med kursen

På kursen får du kunskap om centrala delar av förvaltningsprocessen liksom hur den påverkas av EU-rätten i olika avseenden. Den berör frågor om rätten till domstolsprövning, talerätt, principen om förvaltningsbesluts överklagbarhet till frågor själva processen, d.v.s. frågor om handläggning och kontradiktion, processram, bevisbörda och beviskrav samt frågor om domsmotivering. 
 

  • Rätten till domstolsprövning
  • Överklagbarhet
  • Partsställning och talerätt
  • Kontradiktion och utredningsansvar
  • Processramen
  • Bevisbörda och beviskrav
  • Domsmotivering

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, föredragande, beredningsjurister, biträdande jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även till övriga verksamma inom myndighetsutövning och processföring i förvaltningsdomstol.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 19 oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

8 900

 

 

Course