Civil- och processrättslig nyhetsdag


Bakgrund

Av alla rättsområden som en affärsjurist kommer i kontakt med är avtalsrätten kanske det mest centrala. Mer eller mindre alla affärsrelationer är på ett eller annat sätt reglerade i olika slags avtal. Det är ytterst avtalsrätten som styr vilka rättigheter och skyldigheter som följer av alla dessa avtal.  

För att i konkreta situationer skapa sig en korrekt bild av avtalsrättens innehåll måste man anlägga ett brett perspektiv. Flera av de lagregler som finns på området är generella till sin karaktär och av gammalt datum. De måste inte sällan fyllas ut med hjälp av t.ex. icke lagreglerade men allmänt vedertagna principer, domstolspraxis, doktrinuttalanden och olika slags internationella rättsakter. Konsekvensen av det är att avtalsrätten inte är något statiskt ämne, utan ett ämne som är i ständig utveckling. För den praktiserande affärsjuristen som på något sätt kommer i kontakt med avtal är det viktigt att hålla sig a jour med den utvecklingen.  

Avtalsrätten hänger till stor del samman med – och är beroende av – processrätten, som är det verktyg som står till buds för att genomdriva de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsrätten. De processformer som kan aktualiseras är skiljeförfaranden och/eller civilprocesser vid allmän domstol. De delarna av processrätten är liksom avtalsrätten områden under ständig utveckling.         


Nyttan med kursen 

Kursen kommer att fokusera på uppdateringar i form de senaste nyheterna och tendenserna inom avtalsrätten och området för kommersiell tvistlösning. Uppdateringarna kommer att sättas in i en större kontext, där även det bakomliggande rättsläget gås igenom. Tanken är att kursen således ska ge dels en liten dos repetition av vissa avtals- och processrättsliga frågor, samt en heltäckande bild av de viktigaste uppdateringarna kring de frågorna. Målsättningen är att kursen ska generera kunskaper och insikter av stor betydelse i vardagen för den praktiserande affärsjuristen. 

 

På kursen får du 

  • En genomgång av det senaste årens viktigaste rättsfall (främst från Högsta domstolen men även från andra instanser) inom områdena för avtalsrätt och kommersiell tvistlösning (processrätt och skiljemannarätt) 
  • En bakgrundsbeskrivning av rättsläget i anslutning till respektive rättsfall och en beskrivning av det svar som rättsfallet ger 
  • En redogörelse för eventuella lagändringar av betydelse under det senaste året 
  • En redogörelse för eventuella uppdateringar av viktiga standardavtal under det senaste året 
  • Genomgångar av utvecklingstendenser (svenska och internationella) inom avtals- och processrätten 
  • En beskrivning av de viktigaste praktiska konsekvenserna av den utveckling som varit  

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiserande affärsjurister (främst bolagsjurister och advokater) som arbetar regelbundet med avtal och avtalsrättsligt relaterade frågor 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Torsdag 10 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course